Po poteh "ženske"

Po poteh

To je ženstvena energija, to je ženska, to so naše prednice – matere, hčere, žene, sestre.

In v verigi se dvigne ženska, ko je dovolj blagoslovov, ko je dovolj trpljenja in ko je koncentracija predniške molitve tako intenzivna, da ena generacija pretrga link. Dovolj močna, dovolj opolnomočena, dovolj čutna, da čuti, da sliši, preko vidnega, vidi vse te ženske ob sebi. Vidi svojo dediščino, vidi njihovo bitko, ampak vidi tudi njihovo pokončno držo, vidi v njih bojevnice, ki so se sleherni dan bojevala, za to kjer naša generacija danes stoji.
Ne smemo jih pozabiti, temveč se jim moramo zahvaliti, se jih spominjati in videti kdo one resnično so. Njihova magija je tista, ki je ponesla sleherno izmed nas žensk do točke kjer stojimo danes. Ali si močna? Zahvali se jim, njihovi blagoslovi nas delajo močne. Ali si lahko prerezala vrv iz nasilne zveze? Zahvali se, one so davno tega narezljale to vrv. Si ženstvena in močna v sebi? Zahvali se jim, kajti one so dale želje, misli in energijo, da smo me danes tu kjer smo.

In danes se jim poklonimo – svojim prednicam – materam – ženam – hčeram – sestram, priklonimo se in se jim zahvalimo. Vaše rane, vaša bolečina, vaše trpljenje, so nas pripeljala do tukaj kjer smo danes. V sebi ste vedno pošiljale upanje, željo da bi bilo bolje, lepše, več ljubezni, več strasti, več moči, več ženstvene energije, bolj materinsko, več spoštovanja. To ste si želele in me nismo ločene od vas, ve ste zgradile stopnice za nas, ve nam kažete kdo me smo. Ve ste tiste, ki ste dale moč želji, prepričanju in upanju za vse ki prihajajo za vami. In vaše rane nas danes učijo, česa si ne smemo dovoliti, za čem stojimo, kaj verjamemo, kdo smo. Me smo ŽENSKE, smo ponosne, stojimo pokončno, kot ve stojite ob nas.

Generacija močnih žensk, generacija upanja, generacija osvoboditve in generacija združitve. To ni vojna proti, je center Jaz sem, vse kar sem, ki izhaja iz predniške energije. Torej draga ženska, ali boli? Zahvali se, ker to bo gnojilo, ki ga potrebuješ, da bo rastlo na tvoji zemlji. Ozri se nazaj in poglej vse te ženske pred tabo, poglej si njihovo bolečino, poglej si njihovo bitko, poglej si njihovo strast, poglej si njihov plamen in se jim zahvali, ker kdor si danes si zaradi njih. Ne bori se proti njim. Sprejmi jih. One so ti. Bodi ponosna na to kdo si, bodi ponosna na to kaj si. Si toliko več, kot misliš da si. Si kombinacija mnogih, mnogih generacij, generacij ponosnih, močnih in ljubečih žensk, ki te učijo – kako biti.


This is the feminine, this is the woman, this is the ancestral line of mothers, daughters, wife’s and sisters.

And in the chain their raises a woman, where the blessings were enough, where there was enough suffering and the concentration of ancestral prayer was so intense that one generation cuts the link. Strong enough, empowered enough, sensible enough to see, to feel, to hear, beyond what is seen, she feels all those women in line. She sees her heritage, she sees their struggle, but she also sees their straight line, she sees in them warriors, where each day they fought for where our generations stands.

They are not to be forgotten, they are to be thanked, remembered, in a way seen for what they truly are. It is their magic, that carried all of us women to the point where we are today. Are you strong? Thank them, it is their blessing that makes you strong. Were you able to cut the cord from an abusive relationship? Thank them, they did the cutting. Are you feminine and empowered within yourself? Thank them, it is them who gave the wishes, the thoughts, the energy for us to be what we are.

And today we bow before you ancestors – mothers – wife’s – daughters – sisters, we bow, and we give thanks to you. Your wounds, your pain, your suffering have brought us to where we are. Within you have always sent out hope, wishing that it would be better, nicer, more love, more passion, more power, more feminine, more motherlike, more respect. This is what you wished for, and we are not separate from you, it is you who have built the staircase for us, it is you who have shown us who we are. It is you, even if you never said it in your life, that gave the power of wish, of belief and of hope to all who come after you. And it is your wounds that teach us today, what we cannot allow for ourselves, what we stand for, what WE BELIEVE, who we are. We are WOMEN, we are proud, we stand tall as you do next to us. A chain of strong woman, a chain of hope, a chain of liberty and a chain of union. It is not a war against, it is a center of I am, all that I am, that comes from ancestral energy. So dear woman, does it hurt? Thank it, it will be the moisturizer that you need for your field to grow. Look back and see all the woman before thee, and see their pain, see their struggle, see their passion, see their flame and thank them, for you are where you are because of them. Do not fight them. Embrace them. They are you. Be proud of who you are, be proud of what you are. You are so much more, than what you think you are. You are a combination of many, many generations, generations of proud, strong and loving woman, who teach you – how to be one.

Prikaži vse zgodbe

Sporoči mi...

Želite deliti z mano svoje vtise, komentirati ali preprosto deliti želje za prihodnje pisanje? Sporočite mi spodaj: