Misli krerirajo realnost

Misli krerirajo  realnost </spna>

Misli kreirajo realnost

Naše misli kreirajo realnost. Kaj ne? Kar nas obdaja, je posledica naših misli. Kaj ne? Če si nekaj res želimo se moramo osredotočiti se na to, občutite, da to že imamo in bomo imeli. Kaj ne?

Ste se že kdaj vprašali, kakšen je pomen osredotočanja na nekaj, če nismo zavestni svojih občutkov, ki se nahajajo v ozadju? Pri tej mentaliteti se pogosto pozablja, da so občutki tisti, na katere bi se morali osredotočati.
Zakaj? Ker brez čistih namenov bo vse, kar bomo kadarkoli ustvarili še več bolečine, še več zanikanja, še več "nisem dovolj", še več "sem manj kot", še več "sem več kot". Če si kupimo avto z namenom, da se pokažemo in razkažemo, bomo vedno ustvarjali položaje v katerih bo nekdo več kot nekdo drugi in obratno, da smo mi ali kdorkoli drug lahko več kot nekdo drug mora biti nekdo manj. Ali ne vidite začarega kroga, nikoli zaključujoči se krog samo zanikanja in nenehnega gibanja v "vojni" Ega.

V resnici smo samo majhni otroci, ki mislijo, da je sladkor dober zanje, ker je dobrega okusa.

Pogosto slišim, zakaj se sploh sprašuješ? Če si nekaj resnično želiš, si to zamisli in boš to tudi imela. Prav, ampak ne. Ne bom. Zakaj? Ker, dokler nisem prepričana, da se zavedam svojih podzavestnih vzorcev, lahko ustvarim nekaj, kar ni v skladu z mojim najvišjim dobrim. Morda mislimo, da vemo, kaj želimo, ampak ali vemo, kaj potrebujemo?
Polna prisotnost včasih zahteva "težji način", da rastemo in se razvijamo, pogosto pomeni, da se soočimo in sprejmemo. Kako lahko to posameznik naredi, če se vrti v nenehnem zanikanju, če beži od sreče k sreči. Ne razumite me narobe, blaženost je tudi moj cilj, ampak dokler ne sprejmemo svojih notranjih strahov, bolečine in trpljenja, prava blaženost ni mogoča. Prava sreča ni mogoča, brez žalosti. Stanje notranjega zavedanja ni eno ali drugo. Ni samo ena stvar, temveč je vse, vse v enem prostoru, skupaj.

Nikakor to ne pomeni, da moramo bežati pred odločitvami in kreiranjem, pomeni, samo da se povprašajmo po lastnih motivih, na poti samo odkrivanja, kajti v motivih ležijo delčki nas samih, ki potrebujejo našo prisotnost, naše zavedanje, našo ljubezen.
In če ne veste, kaj bi se odločili, kaj če ne veste, kaj je najbolje za vas? Pustite, da univerzum odloči. Vprašajte za to, kar si želite. Služba npr., in potem dovolite, da vas univerzum vodi, do tiste službe, ki jo najbolj potrebujete, za svoj razvoj.
Ne delujmo iz strahu, temveč iz čutenja. Pomaga, če si izgovorimo, kaj takšnega, kot je: " Naj se vse zgodi v skladu z mojim najvišjim dobrim in najvišjim dobrim vsega kar je." Na ta način bomo vedno vedeli, da bo univerzum našel način za vse, za vas in za vse okoli nas.
Bodimo zavestni, kaj kreiramo, bodimo zavestni svojih občutkov in namenov. Poglejmo preko. Raziščimo, zakaj imamo potrebo, da si nekaj lastimo ali da smo "nekdo". Karkoli si že želimo, se vedno vprašajmo, kaj je v ozadju, kaj je razlog za to. Je bolečina tista? Je nujno imeti službo - ker se bojimo biti brezposelni? Je zaradi varnosti, ker se ne počutimo varne? Kako se počutimo, če tega nimatmo Je to motiv za našo srečo? Smo srečni tudi brez tega?

Vprašmote se, zakaj to potrebujemo? In če potrebujemo, ali je vaša sreča odvisna od tega? Če je odgovor: »Da.«, vas moram razočarati, morda to ni najboljša pot za vas. Na kocu koncev, boste tako ali drugače morda dosegli točno to in imeli točno to, kar si želite, ampak zaradi drugačnih namenov, motivov in želja, kar ustvarja popolnoma drugačen vibracijski prostor znotraj nas samih in v naši okolici. Vibracija je pomembna. Vibracija je najpomemebnejša. Prostor iz katerega ustvarjamo je tisti, ki določi kaj bomo ustvarili.

Nobena prava blaženost ni mogoča, dokler je nekaj izven nas razlog naše sreče, radosti in miru. Nobena oseba ali stvar nam tega ne more podariti, tega kar že leži globoko v nas samih.

Moja pot me je naučila, da šele, ko izpustimo, ko smo to, kar smo, ko smo dovolj, ne glede na to, kar zunanjost prinese, takrat se zgodi čarovnija.

Prejmemo vse kar smo si želeli, postanemo vse, kar smo kadarkoli želeli biti, ampak kaj hitro se nam lahko zgodi, da to, kar smo želeli biti in kdo smo želeli postati, ni več v skladu z našo resnico. Postanemo hvaležni za to, kar imamo, ampak potrebujemo manj in ne glede na to, kaj "je", nas to ne določa, to ni tisto, kar smo mi. Lahko je ali - ali, in je popolnoma vredu, vse je sprejeto, vse je sreča, kajti sreča prihaja iz nas samih.

Zato ne ustvarjajmo slepo iz potrebe, ki prihaja iz nas. Ustavimo se in se vprašajmo, kakšni so razlogi, da si želimo, kar si želimo, zakaj to potrebujemo? In če je odgovor - ker čutim, da je to moja pot, moj dušni namen, moje notranje bistvo -SUPER!
In če je odgovor, karkoli drugega kot to kar bi si želeli, da bi bil - SUPER! Pravkar ste postali bolj zavestni in to je vse, kar je pomembno, zavedanje. Če živimo zavestno, lahko sprejmemo, lahko preoblikujemo, lahko postanemo najboljše verzije sebe tu na Zemlji, kajti v sebi to smo že. To je edina pot, da vidimo in da smo.

Prosim, ne bodimo preveč 'trdi" s sabo, ne glede na to, kaj ugotovimo o sebi, samo bodimo, sprejmimo in pojdimo dalje, dovolimo, da se sprememba zgodi, iz zavedanja, da ko enkrat vidimo, se vse spremeni v trenutku. Naučimo se sprejemati in ljubiti vse dele sebe, ne glede na to, kaj to je. Vztrajno. Korak po korak in osvobodili se bomo. Takrat bomo videli preko tega kar bi morali biti v srce tega kar v resnici smo. Takrat postanemo mogočni kreatorji (ustarjalci), ki dejansko smo in ustvarjamo resnico, ki je vredna življenja.

Thoughts create reality

Our thoughts create reality. Right? What we think is that which surrounds us. Right? If you want it, focus on it, imagine it, feel you have it and you will have it. Right?

Have you ever questioned, what is the point in focusing on something if we are not aware of our feelings underneath? What is often missed with this mentality, although in of itself all of the above statements are true, but more so than any thought, the feelings are the ones we should be focusing on. Why? Because without a pure intention all we ever create is more pain, more denial, more "not enough', more "less than", more "more than". If you buy a car with the intention, to show yourself off, you will always create the situation of someone who is more than and in the opposite, for us or anyone to be more than someone else, someone has to be less than. Do you see the circle, the never ending circle of self denial and perpetual motion in the "war" of the Ego.

Because in reality we are just children who think sugar is good for them, because it tastes good.

I often get remarks as to, why do you even ask, if you want it imagine it and you will have it. Well, no. I won't. Why? Because as long as I am not 100% sure, that I am aware of all my subconscious patterns, I might create something that is not in alingement with my highest good. we might think we know what we want, but do we know what we need. In order to be fully present the easy way is not always best, to grow and to expand, often means to confront and to accept. How can one do this, if in perpetual denial, if running from happy to happy. Do not get me wrong, bliss is the path for me as well, but as long as we do not accept our inner fears, pain and suffering, true bliss is not possible. We cannot be happy, without being sad. The state of inner presence is neither- or. It is not just one thing it is all, all in one space, together.

This does not mean that we should never decide upon anything, it just means to question our own motives in the path of self rediscovery, because in the motives lie parts of us that need our presence, our awareness, our love.

What if you do not know what to decide, what if you do not know what is best for you? Let the universe decide. Ask for what you desire. A job for instance, and then allow the universe to guide you to that job you need the most, for your development. It helps if we say to ourselves something in the sense of: "Let all be in agreement to my highest good and the highest good of all that is." This way you know, the universe will find a way most perfect for all, you and all of those around you.

Be aware of what you create, be aware of your feelings and intentions. Look beyond. See why we have the need to have something, the need to be someone. Whatever it is that you desire, ask yourself what is the underlying reason? Is it pain? Is it having a job - out of the fear of being jobeless? Is it for security, because you feel insecure? Ho do you feel without it? Is this the motive for your happines? Are you happy without it?

Ask yourself why do you need it? And if you need it, does your happiness depend on it? If yes, I have to disappoint you it might not be what is best for you. You might end up achieving, having all you evr wanted, but out of different motives, intentions and desires which ultimately create a different vibrational space within.

No true bliss is possible as long as something on the outside is the source of our joy, happiness and peace. No person or thing can ever give you, that which is not already within.

My path has taught me that only when we let go, when we are truly in ourselves, when we are enough, regardless of what the outside brings, that is when the magic happens.

You do get all you ever wanted, you become all you ever wanted to be, but it might occur that what you wanted and who you wanted to become is no longer in agreement with you. We become grateful for what we have, but we need less, regardless of what is, it does not define us, it is not who we are. It is either - or, and all is OK, all is accepted, all is happiness. Because the happiness comes from within.

So, do not create blindly, from the urges that come from within. Stop and ask yourself, what are the underlying reasons for you to want what you want, why do you need this? And if the answer is - Because I feel this is my path, my soul purpose, my inner thriving - GREAT!
And if the answer is anything else than what you would like it to be - GREAT! Because you have just become more aware, and that is all that matters in the end, awareness. If you are aware, you can accept, you can transform, you can become your best version here on Earth, because within you already are. For this is the only path for all to see and truly be.

Please do not be hard on yourself, regardless what you find out about you, just be, accept and move on, let the change occur just from knowing that once you see, all changes in an instant. Learn to accept and love each part of you, regarless of what that might be. Steady. Step by step and you will set yourself free. That is when you will see past what should be and what truly is. That is when we become the powerful creators that we are.


Prikaži vse zgodbe

Sporoči mi...

Želite deliti z mano svoje vtise, komentirati ali preprosto deliti želje za prihodnje pisanje? Sporočite mi spodaj: